John John Da Don vs Young Kannon from GoRilla Warfare

John John Da Don vs Young Kannon Battle

GoRilla Warfare releases the John John Da Don vs Young Kannon battle from “The Crown 2” event that went down in Chicago, IL.

Follow: Young Kannon Twitter

Follow: John John Da Don Twitter

Subscribe: Gorilla Warfare YouTube