Pollo Creed vs Michigunn from KOTD Ground Zero

King Of The Dot’s Ground Zero division drops the Pollo Creed vs Michigunn battle that went don at their “Glove Up” vent in Detroit, MI.

Follow: Pollo Creed Twitter

Follow: Michigunn Twitter

Subscribe: KOTD Ground Zero YouTube